Civil társasági szerződés

CIVIL TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS,

 melyet, mint Alapítók kötnek az alulírott napon és helyen az alább részletezett feltételek mellett:

 

 1., Szerződő Felek (a továbbiakban: Tagok) Vakok Elektronikus Könyvbarátok Klubja elnevezéssel Civil Társaságot alapítanak jelen Társasági Szerződéssel és arra vállalnak kötelezettséget, hogy a Társasági Szerződés aláírásának, illetőleg a Csatlakozó Felek a csatlakozó nyilatkozatuk aláírásának napjától kezdődően a Ptk. 578/J. § (1) bekezdése alapján, nem gazdasági érdekű közös céljaik előmozdítása és közösségi célú tevékenységük összehangolása érdekében, önkéntes vagyoni hozzájárulás mellett, a zárt közösségbe tartozó vak, aliglátó, gyengénlátó (a továbbiakban együtt: látássérült fogyatékos személy) tagok részére oktatási, kulturális, ismeretszerzési és szabadidő hasznos eltöltése céllal digitalizált könyveket készítsenek, átadjanak, informatikai rendszerben tároljanak az 1999. évi LXXVI. Törvény (A szerzői jogról) 41. § (1) bekezdésébe foglalt rendelkezésnek megfelelően.

 2., Szerződő Felek (ideértve a Csatlakozó Feleket is) kötelezik magukat arra, hogy közösen tartanak fent olyan informatikai rendszert, amelyben a digitalizált állományokat tárolják, bővítik, rendszerezik, a Tagok hozzáférését megfelelő biztonsági követelmények mellett lehetővé teszik és ennek fenntartási költségeihez önkéntes alapon vagyoni támogatás nyújtásával hozzájárulnak.

 3., Szerződő Felek (ideértve a Csatlakozó Feleket is) kötelezettséget vállalnak arra, hogy az informatikai rendszer üzemeltetésével kapcsolatos rendszergazdai, adminisztrációs tevékenységet, a Tagok informatikai hozzáférése biztosításának, ellenőrzésének tevékenységét, a digitalizált állományok bővítését, rendszerezését az 1. pontban meghatározott közösségi cél megvalósulása érdekében önkéntesen, ellenszolgáltatás nélkül végzik. A Civil Társaság képviseletét ellátó Tag mellett, e tevékenységet a Civil Társaság tagjai közül választott néhány főből álló önkéntes csoport (Stáb) végzi. A Civil Társaság ügyvezetésére felkért Tag (Képviselő), szakmai ügyekben a Civil Társaság tagjain kívülálló külső személyt, szakértői, tanácsadói, önkéntes segítői feladat végzésére felkérhet.

 4., Szerződő Felek (ideértve a Csatlakozó Feleket is) megállapodnak abban, hogy az informatikai rendszer fenntartásához indokolt és szükséges vagyoni hozzájárulást a Civil Társaság Tagjai a Civil Társaság képviseletére feljogosított Tag (Képviselő) által a Civil Társaság nevére pénzintézetnél nyitott bankszámlára utalják át. A Képviselő az önkéntes támogatás átutalásának lehetősége érdekében minden Taggal e-mail-ben közli a Civil Társaság bankszámlaszámát, de a zárt weboldalon is közzé teszi. Az önkéntes vagyoni hozzájárulás mértéke jelen szerződés aláírása időpontjában minimálisan 1000 forint lehet, de bármely Tag ettől felfelé anyagi lehetőségéhez képest eltérhet. Az éves önkéntes vagyoni hozzájárulás minimális mértékéről a Képviselő e-mail-ben tájékoztatja a zárt közösség tagjait. A Képviselő minden év március 1. napjáig az előző évben befolyt támogatások mértékéről, felhasználásának módjáról a zárt közösség tagjait e-mail-ben tájékoztatja.

 5., Szerződő Felek (utóbb a Csatlakozó Fél csatlakozó nyilatkozatával) a Társasági Szerződés aláírásával az ügyek vitelére Rátóti Andrea Kriszta és Sztakó Krisztina Tagokat bízzák meg határozatlan időre, mint Képviselőket. A Civil Társaság képviseleti joggal felruházott eljáró Tagja az ügyvitel körében a Civil Társaság valamennyi tagját képviseli. A képviseleti jogot a Tagok 2/3 arányú többsége e-mail-ben hozott döntéssel megvonhatja. Bármely Tag jogosult a nem megfelelő ügyvitel ellen tiltakozni. Ebben az esetben a vitát a Tagok többsége dönti el és többségi döntéssel új Képviselőt jelölhetnek ki. A Tagok az ügyvitelt ellátó személlyel (Képviselővel), továbbá egymással a kapcsolatot az általuk az informatikai rendszerhez történő hozzáférés biztosításaként megadott, saját nevén álló vagy hitelesen beazonosíthatóan megadott e-mail címen, levelezés útján tartják, illetve a zárt közösség számára létesített e-mail levelezőrendszeren keresztül, ekonyvek@googlegroups.com címen.

 6., A Tagok egyhangú döntése szükséges a Társasági Szerződés módosításához, továbbá a Civil Társaság rendes működése körét meghaladó ügyekben.

 7., A társasági tevékenységből eredő tartozásokért, illetőleg az ilyen tevékenységgel okozott károk megtérítéséért harmadik személyekkel szemben a Tagok felelőssége egyetemleges, kivéve a Tag jogsértő tevékenységéből eredő hátrányokat, mert ebben az esetben a jogsértő Tag felelőssége önálló.

 8., A Civil Társasághoz zártkörű feltételek meglétére tekintettel csak olyan személy csatlakozhat, aki látásfogyatékos személy és ezt hitelt érdemlően igazolja, és magára nézve kötelezően elfogadja a Társasági Szerződésbe foglalt feltételeket. A Civil Társaság Képviselője a Civil Társaság Szerződésének elektronikus változata helyét (linkjét) és a webes felületű csatlakozó nyilatkozat elérhetőségét (linkjét) a csatlakozni kívánó személy részére az általa megadott e-mail címre megküldi, és a csatlakozó személy a webes csatlakozási nyilatkozat szabályszerű kitöltésével csatlakozhat a Civil Társasághoz. A szabályszerűen kiállított webes csatlakozási nyilatkozat megérkezését és visszaigazolását követően a csatlakozó személy a Civil Társaság teljes jogú tagjává válik.

A zárt közösség tagjai tudomásul veszik és egyben kötelezettséget vállalnak arra, hogy az e-könyvtárban meglévő digitális anyagokat arra nem jogosult személy részére vagy egyéb módon harmadik személy részére nem hozzák nyilvánosságra, arra nem jogosult harmadik személynek nem adják tovább.

 9., A Civil Társaság Tagja a Társaságból bármikor indokolás nélkül kiléphet, az ügyek vitelére felhatalmazott Taghoz írt e-mail levélben történt bejelentéssel. A kilépés bejelentésének időpontjában a kilépő Tag informatikai hozzáférési joga törlésre kerül. Kilépés esetén a kilépő Tag az általa a kilépés időpontjáig önkéntesen teljesített vagyoni hozzájárulás visszakövetelésére nem jogosult.

10., A Civil Társaság ügyei vitelére feljogosított Tag (Képviselő) azonnali hatállyal kizárhatja azt a Tagot, aki a Társasági Szerződést súlyosan megszegi, vagy olyan magatartást tanúsít, amely a vele való további együttműködést vagy a Civil Társaság céljának megvalósítását nagymértékben és súlyosan veszélyezteti. A kizárt Tag informatikai hozzáférési joga a kizárásról rendelkező e-mail elküldésének időpontjában törlésre kerül. Kizárás esetén a kizárt Tag az általa a kizárás időpontjáig önként teljesített vagyoni hozzájárulás visszakövetelésére nem jogosult.

Kizárási objektív ok, ha a Tag az informatikai hozzáférési jogosultságát harmadik személynek kiadja vagy nyilvánosságra hozza, az informatikai rendszerben lévő anyagokat arra nem jogosult személy részére kiadja vagy az interneten bárki számára hozzáférhetővé teszi (nyilvánosságra hozza).

11., A Civil Társaság ügyei vitelére feljogosított Tag (Képviselő) törli a Társaság tagjai sorából azt a Tagot, aki elhalálozott (jogutódlásnak nincs helye) a tudomására jutásakor, vagy, amelyik Tag legalább 6 hónap után, 3 e-mail küldését követően (bármilyen ok miatt) a megkeresésre nem válaszol. A törölt Tag informatikai hozzáférési joga a törlési ok tudomásra jutása időpontjában törlésre kerül. Törlés esetén a törölt Tag az általa a törlés időpontjáig önként teljesített vagyoni hozzájárulás visszakövetelésére nem jogosult.

12., A kilépett vagy törölt Tag ismételten csatlakozhat a Civil Társasághoz, amennyiben utóbb a 8. pontban írt feltételeket teljesíti.

13., A Civil Társaság megszűnik, ha tagjainak száma egy főre csökken, vagy a Civil Társaság tagjai egyhangú döntéssel, megszüntetik.

14., A Civil Társaság megszűnésekor elszámolásnak van helye. Az ügyintézés és képviselet szabályait az elszámolás során is alkalmazni kell.

15., A Civil Társaság nem jogi személy, hatóság vagy bíróság felé bejelentési vagy nyilvántartásba vételi kötelezettség nem terheli.

16., A jelen Társasági Szerződésben nem szabályozott kérdésekben az 1959. évi IV. törvény (Ptk.) és a 2011. évi CLXXV. törvény (Civil törvény) vonatkozó rendelkezései az irányadóak.

17., Záradék: jelen írásba foglalt Civil Társasági Szerződés elektronikus változatát zárt körben webes felületen az Alapító Tagok közzé teszik, azzal, hogy az Alapító Tagok személyi adatai - név és e-mail cím megadásán kívül - nem jelennek meg.

 

Kelt.: Budapest, 2012. év április hó 21. napján.

 

          .....................................  sk.    .....................................